Dit is de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. In deze fase wordt getracht betaling te verkrijgen van uw debiteur door middel van schriftelijke en telefonische sommatie. De druk op uw debiteur wordt op subtiele doch correcte wijze verhoogd.

 

Allereerst wordt een zogenaamde "incasso sommatie" aan uw debiteur verstuurd waarbij het bedrag wordt vermeerderd met de incassokosten. Uw debiteur dient het totaal van uw vordering, met bijkomende rente en kosten, binnen drie dagen na dagtekening te voldoen. Daarbij wordt uw debiteur gewezen op de consequenties wanneer niet tijdig wordt betaald.

 

Indien uw debiteur alsnog weigerachtig blijft de vordering te voldoen, volgt een zogenaamde "aankondiging dagvaarding". De betalingstermijn is nu 48 uren. Wanneer ook deze sommatie geen resultaat brengt, zal uw vordering (inclusief rente en kosten) in rechte aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. Hiertoe wordt onze gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

 

In de incassofase zal - met het oog op het (proces)kosten risico - altijd geprobeerd worden zoveel mogelijk van uw vordering geïncasseerd te krijgen.

 

Als de mogelijkheden in de incassofase zijn uitgeput zonder genoegzaam resultaat volgt de procesfase

Aanmelden

Met de MKB Incasso Toolbox heeft u een heel jaar lang altijd direct toegang tot al onze incasso- en Gerechtsdeurwaardersdiensten.


Invoeren incasso

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd wat u kunt verwachten.